FE Credit Contact Center highlights and Team’s moments

FE Credit Contact Center highlights and Team’s moments

CMC TSSG provided the consultancy and implementation for FE Credit in total solution (Hardware implementation, Software implementation, Process consultancy and integration services) for biggest contact center in Vietnam.

Performance highlights:

 1. Total of agents: 4,500 concurrent agents for full integrated process
 2. Number of physical locations: 04 locations across in Vietnam
 3. Maximum Call Per Second (CPS) supported: 500
 4. Total calls per day: 3.5 millions

Technology highlights:

 1. Omni-channels: Voice, Email, Webchat, Facebook, Mobile integration.
 2. Auto dialer with progressive and predictive with a huge processing.

Customer’s paint points:

 1. Decentralized customer information. A challenge for customer 360 degree.
 2. Fragmentation of the process and information among departments.
 3. System cannot adapt and serve business’ growth
 4. The existing system was not stable and impact customer experience
 5. High training cost and total cost ownership

Customer’s voice: Mr Tiet Kim Hai – IT Director – FE Credit:

“Là đơn vị tiên phong của ngành tài chính tiêu dùng trong việc nỗ lực ứng dụng công nghệ tiên tiến, FE CREDIT đã đặt ra những mục tiêu và yêu cầu rất cao về năng lực kỹ thuật cũng như tiến độ hoàn thành dự án. Với năng lực quản trị dự án chuyên nghiệp, CMC TSSG đã đáp ứng được những cam kết cao nhất của một dự án phức tạp với tính chất đa công nghệ và phải kết nối nhiều đội chuyên gia ở các quốc gia khác nhau. Việc triển khai thành công giai đoạn 1 và chuẩn bị hoàn tất giai đoạn 2 là một bước đi quan trọng đối với FE Credit trong việc xây dựng hệ thống Contact Center đạt chuẩn quốc tế.”

“FE Credit is leader company in Consumer Finance Industry with the effort to apply the high tech, we set the high objectives and requirements about technology competency and project success completion. CMC TSSG has a professional project management competency to adapt with highest commitment for the complexity and multi-technology project. The project teams hired a lot of experts and professional skilled people from many countries. FE Credit continues building and improving the Contact Center to reach the international standards”.

Reference:

 • ICT New – https://ictnews.vn/cntt/chuyen-doi-so/cmc-ho-tro-xay-dung-du-an-contact-center-lon-nhat-viet-nam-cho-fe-credit-185614.ict
 • CMC TSSG – https://www.cmctssg.vn/tin-tuc/trien-khai-thanh-cong-du-an-contact-center-lon-nhat-viet-nam-cho-fe-credit/
 • Tin Nhanh Chứng Khoán – https://tinnhanhchungkhoan.vn/san-pham/cmc-tssg-tham-gia-vao-du-an-contact-center-lon-nhat-viet-nam-35-trieu-cuoc-goingay-272690.html

Post Comment